Bądź aktywna na Facebooku Butik Anetta

Drogie Panie, ponownie zapraszamy do zabawy na aktywność 

<3 Dla trzech najaktywniejszych Pań na https://www.facebook.com/butikanettapl/ w tym miesiącu mamy bony na 500, 300 i 200 złotych do wykorzystania w naszym butiku przy ulicy Bolesławieckiej 

:* Zasady są proste – liczą się nie tylko polubienia i komentarze, ale także ich jakość 🎀 Zapraszamy do aktywności! Zabawa trwa do 15 lutego (włącznie) do godziny 23:59 

<3 Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej ❤
Powodzenia ❗🎉

Regulamin Konkursu

Regulamin zabawy “Bon za aktywność styczeń”

§1. ORGANIZACJA ZABAWY

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się zabawa pod nazwą: “ Bony za aktywność”

2.Organizatorem zabawy jest MODNA Aneta Hadala Daniel Hadala s.c. z siedzibą w e Wrocławiu, ul. Krzeszowska 20, NIP: 8943123996,REGON: 369310105 (dalej „Organizator zabawy”).3. „Uczestnik” –osoba, która zgłasza swój udział w zabawie.4. Przystąpienie do udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu zabawy. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z zabawy.5. Zabawa nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zabawie.2. Zabawa prowadzona jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że zabawa nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom zabawy nie przysługują w związku z udziałem w zabawie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z zabawą będą przetwarzane przez Organizatora zabawy. W celu organizacji zabawy na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

4. Zabawa trwa od dnia 14.01.2020 r. – od momentu opublikowania posta o zabawie na profilu https://www.facebook.com/butikanettapl/ – do dnia 15.02.2020 r. do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia zabawy czuwa specjalnie powołana Komisja Zabawy.

5. Zabawa nie jest prowadzona w celach zarobkowych.

§3. UCZESTNICTWO W ZABAWIE

1.Uczestnikiem zabawy może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt.3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w zabawy pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w zabawie. Uczestnik ma posiadać wiarygodne konto w serwisie Facebook.

2. Warunkiem wzięcia udziału w zabawie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.

3. Uczestnikami zabawy nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem zabawy oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu zabawy, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do zabawy, Organizator powoła komisję zabawy („Komisja Zabawy”). W skład Komisji Zabawy wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§4. ZAŁOŻENIA ZABAWY

1. Celem zabawy jest promocja marki Butik Anetta.

2. Zabawa będzie przeprowadzony na serwisie Facebook.

3. Zabawa polega na komentowaniu i polubieniach postów oraz zdjęć na fanpagu https://www.facebook.com/butikanettapl/. Trzy najaktywniejsze i najbardziej kreatywne osoby zostaną nagrodzone na koniec zabawy.

4. Zabawa trwa 33 dni. Komentarze można zamieszczać do końca dnia 15.02.2020.

5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja zabawy wybierze trzy, najbardziej kreatywne osoby z uwzględnieniem liczby aktywności, które osoby wykazały.

6. Wyniki zabawy ogłaszane będą 18.12.2019 do godziny 16:00 na stronie: https://www.facebook.com/butikanettapl/.

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w zabawie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki zabawę lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§5. NAGRODY

1. W ZABAWIE nagrodami są: BONY NA 500, 300 i 200 zł, do wydania na zakupy w sklepie stacjonarnym Butik Anetta przy ul. Bolesławieckiej 1 oraz doradztwo w wyborze kreacji w dniu i godzinach otwarcia sklepu.

2. Bon można wykorzystać w sklepie stacjonarnym Butik Anetta przy ul. Bolesławieckiej 1 na dowolnie wybrany produkt. Jeśli suma zakupów będzie wyższa niż wartość bonu, końcowa kwota pomniejszy się o jego wartość. Jednak jeśli suma kwoty zakupu będzie niższa niż wartość bonu – nie zostanie zwrócona kwota pozostała z wartości bonu.

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z poz. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone 18.02.2020 r. do godz. 16:00 w poście na stronie: https://www.facebook.com/butikanettapl/

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości na profilu Butik Anetta na Facebook’u (https://www.facebook.com/butikanettapl/) oraz odebrania nagrody do dnia 06.03.2020 r. do godziny 23:59. Dalszy kontakt ze zwycięzcą zabawy będzie odbywał się również poprzez wiadomości na Facebook’u lub telefonicznie w celu ustalenia godziny wizyty w celu dokonania zakupów.

6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika zabawy niezbędnej do przekazania nagrody.

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Modna Aneta Hadala Daniel Hadala s.c. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przyjęcia wygranej.

8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

9. Zwycięzca nagrody traci prawo do nagrody w przypadku gdy:• odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,• zwycięzca zabawy nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w zabawie lub otrzymania nagrody.

§6. DANE OSOBOWE

1.Przystąpienie do udziału w zabawie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców zabawy będą przetwarzane przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:• prawidłowego przeprowadzenia zabawy, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z zabawą, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników zabawy;3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Nagroda nie podlega zwrotowi.

2. Nagrodę można wymienić po wcześniejszym uzgodnieniu przez “uczestnika” I “organizatora”zabawy.

§8. OGOLNE

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy zabawy o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie zabawy, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.